Connect with us

Aramak İstediğiniz Terimi Girin

Haber NetD – Son Dakika Haberler

Türkiye'den

39 yıllık yönetmelik değiştirildi: Erdoğan tüm memurların disiplin amiri oldu

Devlet memurlarının disiplin işleri için 39 yıldır uygulanan yönetmelik bütünüyle değiştirildi. Yeni yönetmelikle, Cumhurbaşkanı’na tüm kamu …

Devlet memurlarının disiplin işleri için 39 yıldır uygulanan yönetmelik bütünüyle değiştirildi. Yeni yönetmelikle, Cumhurbaşkanı’na tüm kamu yönetimlerinde misyonlu bütün memurlar hakkında disiplin amirliği yetkisi verildi.

Bir değerli değişiklikle de Büyükşehir Belediyesi Yüksek Disiplin Kurulu’nda olan devlet memurluğundan çıkarma cezası verme yetkisi İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’na devredildi. İsim, soyad, imza ve adres bulunmasa da somut kanıta dayanan ihbar ve şikayetlere bahis hakkında disiplin soruşturması başlatılabilecek.

CUMHURBAŞKANI TÜM MEMURLARIN DİSİPLİN AMİRİ

Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylelikle 39 yıldır devlet memurlarının disiplin işlerini düzenleyen “Disiplin Heyetleri ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik” yürürlükten kaldırıldı.

Yönetmelik, disiplin konseylerinin kuruluşunu, üyelerinin vazife müddetini, görüşme ve karar metodunu, hangi memurlar hakkında karar verebileceklerini, disiplin amirlerinin tayin ve tespitinde uygulanacak temelleri, şuraların ve disiplin amirlerinin yetki ve sorumlulukları ile disiplin soruşturmalarına ait yöntem ve temelleri belirliyor.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi memurlar hakkında uygulanacak yönetmeliğin öngördüğü düzenlemeleri yapma yetkisi, TBMM’de TBMM Başkanlık Divanına, Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanlığında Cumhurbaşkanına, Adalet Bakanlığında Bakana, Yargıçlar ve Savcılar Konseyinde Lidere ilişkin olacak.

Ayrıyeten Cumhurbaşkanı tüm kamu yönetimlerinde, bakanlar bakanlık teşkilatında, üst yöneticiler başında bulundukları kamu yönetimlerinde yahut kendilerine bağlı ünitelerde, bölge müdürleri taşra teşkilatı bölge kuruluşlarında, valiler taşra teşkilatı vilayet ve ilçe kuruluşlarında, belediye liderleri belediye ve bağlı kuruluşlarında, misyon şefleri yurt dışı teşkilatında misyonlu bütün memurlar hakkında disiplin amirliği yetkisini taşıyacak.

YETKİ DEVREDİLEMEYECEK

AA’nın aktardığına nazaran disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını vermeye yetkili olacak. Disiplin amirleri tarafından verilen cezaya karşı yapılan itirazın kabulü halinde disiplin amirleri, kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilecek yahut büsbütün kaldırabilecek. Disiplin amirliği yetkisi devredilemeyecek.

Kamu yönetimlerinin merkez teşkilatlarında disiplin konseyi, taşra teşkilatlarında vilayet disiplin şurası, bölge merkezlerinde bölge disiplin şurası kurulacak.

Disiplin heyeti, bir lider ve dört üye ile varsa memurun üyesi olduğu sendikanın temsilcisinden oluşacak.

Disiplin heyetleri kademe ilerlemesinin durdurulması cezası teklifini, cezalara yapılan itirazları kıymetlendirecek, kademe ilerlemesi cezasının özlük belgesinden çıkarılması talepleri hakkında mütalaa verecek. Disiplin şuralarının başka bir ceza tayinine yetkisi olmayacak, cezayı onaylayacak yahut reddedecek.

Ayrıyeten merkez teşkilatlarında yüksek disiplin heyetleri oluşturulacak. Yüksek disiplin konseyleri da bir lider ve dört üye ile varsa memurun üyesi olduğu sendikanın temsilcisinden oluşacak.

Yüksek disiplin heyetleri, amirlerin bu yoldaki isteği üzerine devlet memurluğundan çıkarma cezasını vermeye, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yapılan itirazları değerlendirmeye yetkili olacak. Başka bir ceza veremeyecek, cezayı kabul yahut reddedecek.

SAVUNMA ALINMADAN CEZA VERİLEMEYECEK

Disiplin cezası verilebilmesi için memur hakkında soruşturma açılması zarurî olacak. Soruşturma yapılmadan ceza verilemeyecek.

Disiplin soruşturması, memurlar ortasından görevlendirilen muhakkik ya da teftiş, kontrol ve soruşturma yapmakla misyonlu memurlar eliyle yapılacak. Disiplin soruşturmasında birden fazla memur birlikte görevlendirilebilecek.

Disiplin soruşturmasında muhakkik görevlendirilmesi halinde muhakkik, hakkında soruşturma yapacağı memurdan hiyerarşik olarak alt düzeyde olamayacak.

Memura savunma hakkı tanınmadan disiplin cezası verilemeyecek. Savunma, soruşturma sürecinin son basamağında disiplin amiri tarafından istenecek.

Devlet memurluğundan çıkarma cezasına ait soruşturma süreci sonunda disiplin amiri, savunmayı aldıktan sonra ceza verilmesi gerektiği kanaatine varırsa soruşturma belgesini, kanaatini içeren yazı ile birlikte yüksek disiplin şurasına gönderecek.

Yüksek disiplin kurulunca, memurun kelamlı yahut yazılı olarak son savunması, 657 sayılı Kanunun 129’uncu unsurunda tanınmış haklardan yararlanmasına imkan sağlamak suretiyle ayrıyeten talep edilecek.

UYARMA, KINAMA VE AYLIKTAN KESME CEZASI 15 GÜN İÇİNDE VERİLECEK

Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarının, soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde verilmesi gerekecek.

Devlet memurluğundan çıkarma cezası için disiplin amirleri tarafından yaptırılan soruşturmaya ilişkin belge, memurun bağlı bulunduğu kamu yönetiminin yüksek disiplin konseyine tevdiinden itibaren azami 6 ay içinde bu konseyce karara bağlanacak.

Disiplin cezası tekliflerinin disiplin konseyleri yahut yüksek disiplin heyetlerince reddedilmesi halinde, ceza vermeye yetkili amirlerce, ret kararının alındığı tarihi izleyen 15 gün içinde 657 sayılı Kanun ve Yönetmeliğe uymak kaydıyla öbür bir disiplin cezası verilebilecek.

Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında 1 ay içinde disiplin soruşturması; devlet memurluğundan çıkarma cezasında 6 ay içinde disiplin kovuşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrayacak.

‘SOMUT DELİL’ KURALI

Devlet memuru hakkında makul bir mevzuyu içermeyen yahut somut kanıta dayanmayan, müracaat sahibinin ismi, soyadı, imzası ve adresi bulunmayan, daha evvelden şikâyet konusu yapılıp sonuçlanan konularda yeni kanıt içermeyen, akıl hastalığı sebebiyle vesayet altına alınanlar yahut şimdi vesayet altına alınmamış olmakla birlikte bu hastalığa düçar oldukları sıhhat şurası raporuyla belirlenenlerce verilmiş ihbar ve şikayetler sürece konulmayacak.

Ceza alan memur, uyarma ve kınama cezalarında 5 yıl, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında 10 yıl geçtikten sonra atamaya yetkili amire başvurarak verilmiş cezaların özlük evrakından silinmesini talep edebilecek.

Bu ortada, yönetmelik ile 1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Şurası Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Konseyleri ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN YÜKSEK DİSİPLİN İŞLERİ İÇİŞLERİ’NE DEVREDİLDİ

Öte yandan İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Heyeti’nin birebir vakitte mahalli yönetimlerin yüksek disiplin konseyi olduğuna ait düzenleme, eski yönetmelikte olduğu üzere yeni yönetmelikte de yer aldı.

Lakin, Büyükşehir Belediye Başkanlıklarında kurulacak yüksek disiplin konseylerinin ‘belediye encümeninden teşekkül etmesine’ ait düzenleme, yeni yönetmelikten çıkarıldı.

Böylelikle büyükşehir belediye başkanlıklarındaki yüksek disiplin konseyi misyonu de İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Konseyi’ne bağlanmış oldu.

İlginizi Çekebilecek Haberler

Eğitim

Lojistik şirketi Netlog, 158 yıldır eğitimde fırsat eşitliği misyonuyla faaliyet gösteren Darüşşafaka Cemiyeti için bu yıl da araçlarını seferber ...

Türkiye'den

Rize’nin İkizdere ilçesinde tabiatını korumak isteyen yurttaşların direnişi sürüyor. İşkencedere Vadisi’nde yapılmak istenen taş ocağıyla ilgili ...

Türkiye'den

Bu bildiri üzerine, AKP’nin hudut uçlarına basılmış üzere dört bir koldan açıklamalar yapıldı. Meclis Lideri Şentop, akabinde AKP Genel Lider ...

Kültür - Sanat

Oscar’larda hayal periyodu bitti, gerçekler kazandı. Favori gösterilenler kazandı. Minimalist, insancıl eserler kazandı. Oscar’ın favori konusu ...

Haber Net D Türkiye ve Dünyadan Son Dakika ve En Doğru Haberler