İnsan Hakları Eylem Planı Resmi Gazete’de yayımlandı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nde, İnsan Hakları Aksiyon Planı’nın ‘Özgür Birey, Güçlü Toplum; Daha Demokratik Bir Türkiye’ vizyonu ile 2 Mart 2021 tarihinde kamuoyuna açıklandığı hatırlatıldı.

İnsan Hakları Aksiyon Planı’nın, 11’inci Kalkınma Planı ile Yargı ıslahatı Strteji Dokümanı temelindeki ıslahat iradesinin devamı olarak tüm bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerini kapsadığı belirtildi. Hareket Planıyla, ayrıntılı bir mevzuat taramasıyla, hak ve özgürlükler alanında genişletici değişikliklerin yanında, kamu hizmetlerinin erişilebilir, hesap verilebilir, eşit, şeffaf ve adil bir formda sunulmasına ait standartların yükseltimesi hedeflendiği aktarıldı.

Aksiyon Planı’yla birlikte, uygulamadaki problemlerin tahliline yönelik üst seviye bir farkındağın ve daha güçlü bir insan hakları muhafaza sistemi oluşturulmasının öngörüldüğü vurgulandı. Genelgede, “İnsan hak ve özgürlüklerine ait standartların yükseltilmesiyle, demokrasimizin vatandaş memnuniyetine odaklı halde güçlenmesi süreci yeni bir ivme kazanacaktır” denildi.

FAALİYETLER İÇİN KISA, ORTA VE UZUN VADELER BELİRLENECEK

Hareket Planı’nda belirtilen faaliyetler için kısa, orta ve uzun vadelerin belinlendiği aktarılan genelgede “Uygulama süreci 2 yıl olarak öngörülen Aksiyon Planı’nda maksat, amaç ve faaliyetler somut biçimde kaleme alınmış; öngörülen her bir faaliyet için kısa (1-3 ay), orta (6 ay ve 1 yıl) ve uzun (2 yıl) müddetli vadeler belirlenmiştir. Bu mühletler azami niteliktedir. Kimi faaliyetler tarafından ise niteliği gereği daima bir takvim olarak öngörülmüştür” tabirleri yer aldı.

BAKANLIKLAR İLE KURULUŞLAR ORTAK ÇALIŞACAK

Aksiyon Planı kapsamında belirlenen her bir faaliyetin öngörülen mühlet içinde gerçekleşmesinin, ilgili faalietten sorumlu bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının uhdesinde verildiği bildirildi. Sorumlu bakanlıklar yahut kurum ya da kuruluşların, ilgili faaliyetler kapsamında işbirliği yapacakları bakanlık, kurum ve kuruluşları belirleyeceği de aktarıldı. İşbirliği yapılacak kurumların belirlenmesinde oluşacak mümkün tereddütlerin ise Cumhurbaşkanlığınca giderileceği vurgulandı.

İNSAN HAKLARI HAREKET PLANI İZLEME VE KIYMETLENDİRME ŞURASI

Aksiyon Planı’nın faal bir biçimde uygulanması ve şeffaf bir anlayışla izlenmesi gayesiyle bakanlıklar ile kamu kurum ve kurulaşlarının çalışmalarını takip ve koordine etmek için ‘İnsan Hakları Hareket Planı İzleme ve Kıymetlendirme Konseyi’nin oluşturulduğu belirtildi. Konseyin ise Cumhurbaşkanı başkanlığında; Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Adalet Bakanı, Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanı, Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanı, Dışişleri Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, İçişleri Bakanı, Hukuk Siyasetleri Heyeti Başkanvekili’nden oluşacağı bilgisi yer aldı. Cumhurbaşkanı’nın yokluğunda ise Konseye, Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlık edeceği aktarıldı.

Genelgenin devamında ise şu bilgilere yer verildi:

“Kurul 6 ayda bir toplanır, çalışma yordam ve asılları şura tarafından belirlenir. Muhtaçlık duyulması halinde, görüşlerinden yararlanılmak üzere ilgili kurumların temsilcileri Heyet toplantılarına davet edilebilir. Kurulan sekreterya hizmetleri Adalte Bakanlığı tarafından yerine getirilir.

Hareket Planı’nda öngörülen faaliyetlerden sorumlu kurum ve kuruluşlar, uygulamaya ait raporlarını 4 aylık devirlerde Adalet Bakanlığı’na gönderecektir. Adalet Bakanlığı, Aksiyon Planı’nın ‘Yıllık Uygulama Raporu’nu hazırlayacak ve bu raporu İzleme ve Kıymetlendirme Heyeti’nin onayına sunacaktır.

Rapor, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Kamu Denetçiliği Kurumu’na da iletilecek, bu kurumlar raporda ait kıymetlendirme sonuçlarını Cumhurbaşkanlığı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunacaktır. Yıllık Uygulama Raporu, Cumhurbaşkanlığı tarafından kamuoyuna açıklanacaktır.

İnsan Hakları Aksiyon Planı Uygulama Takvimi, Adalet Bakanlığı’nın resmi internet adresinden yayımlanacaktır.”